Ban lãnh đạo

BÀ THÂN HIỀN ANH

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

ÔNG PHẠM NGỌC SƠN

Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN QUANG TÂM

Phó Tổng Giám đốc